Blue Flower

 

 

 

 

دانلود جزوه  کتاب حقوق کار پیام نور دکتر عراقی + نمونه سوالات

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جدیدترین قانون کار به صورت pdf با آخرین تغییرات - بیدبرگ ...
 
25 نوامبر 2016 ... سلام می تونید از لینک زیر دانلود نمایید. دانلود pdf آخرین قانون کار >> https://goo.gl/ DkefV3. قانون کار و جزییات قانونی قرارداد کار.
www.bidbarg.com
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ 1- ﻓﺼﻞ
File Format: PDF/Adobe Acrobat
 
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻣﺪﯾﺮان و ... ﺮﻣﺎﯾﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن و ﮐﺎرآﻣﻮزان و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ... 98. ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺎر وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﺮﻣﻮﻗﻊ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﺴﺎت ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن ﻗﺴﻤﺖ.
www.malayeru.ac.ir
قانون کار
File Format: PDF/Adobe Acrobat
 
وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ وﺑﻬﺮه ﻛﺸﻲ از ... ﻗﺮارداد ﻛﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﺮارداد ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻛﺎرﮔﺮ در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ... 98. ﺑﺎزرﺳﺎن ﻛﺎر وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر در ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع. ﻗﺒﻠﻲ در ﻫﺮﻣﻮﻗﻊ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﻤﻮل ... اﺧﺘﻴﺎراﺗﺸﺎن در ﺣﻜﻢ ﮔﺰارش ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ دا ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻔﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن.
legal.umsu.ac.ir
آخرین اصلاحیه قانون کار 98 - توسعه منابع انسانی سرآمد
 
17 سپتامبر 2020 ... برای دریافت فایل آخرین اصلاحیه قانون کار ، اینجا کلیک کنید : قانون کار 1398 pdf. با آرزوی توفیق الهی – آرمین خوشوقتی. هشتم آذرماه 1398.
tamasco.ir
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
File Format: PDF/Adobe Acrobat
 
اﯾﺮان، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب آﺑﺎن ﻣﺎه ... ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ... 98. ـ. ﺑﺎ. زرﺳﺎن ﮐﺎر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ. ﺣﻖ دارﻧﺪ ، ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺸـﻤﻮل. ﻣﺎده. 85 ... ﺗﻌﺪادي از روزﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ﭘﯿ ... ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ وزارت ﮐـﺎر و اﻣـﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗـﺮار. ﺧﻮاﻫﻨﺪ دا. ﺷﺖ . ﺗﺒﺼﺮه. : 3.
www.mcls.gov.ir
متن كامل قانون‌ كار جمهوري اسلامي ايران
File Format: PDF/Adobe Acrobat
 
و یمومع حلاصم و مالسا فلاخم و تسا لیام نآ هب هک ار یلغش دراد قح سک ره و دنراد رارق نوناق تیامح رد ناسکی .دنیزگرب تسین نارگید قوقح. مود لصف ...
khansarhealth.mui.ac.ir
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
File Format: PDF/Adobe Acrobat
 
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ... ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ... 98. : ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﻫﺮﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﻨﻔﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ.
www.ikiu.ac.ir
دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تدبیرسرا
 
دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ... ماده ۲– کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ... نوع فایل : pdf.
tadbirsara.com
دانلود کتاب قانون کار اثر فیدیبو - فیدیبو
 
16 آوريل 2017 ... کتاب قانون کار سال‌هاست با قطع جیبی منتشر شده است تا مطالعه و نگهداری آن برای عموم آسان باشد. در حال حاضر می‌توانید با خرید فایل پی دی اف pdf ...
fidibo.com
قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات - توسعه منابع انسانی سرآمد
 
برای دریافت فایل متن کامل قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات ، روی لینک فوق ... دانلود کتاب قانون کار و بیمه بیکاری, دانلود کتاب قانون کار و تامین اجتماعی 98, ... فایل پی دی اف قرارداد کار, فرم ماده 16 تامین اجتماعی, قانون بیمه تامین اجتماعی با  ...
tamasco.ir